ReadyPlanet.com
โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับสำนักงานประมงจัดค่ายปลูกจิตสำนึกเยาวชน

                       

      

 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าบางปะกง) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดค่ายปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับเยาวชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2556 ที่อาคารนันทนาการโรงไฟฟ้าบางปะกง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าบางปะกง)ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดค่ายปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน โดยรอบ พื้นที่ของโรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยพิธีเปิดกิจกรรมได้เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 09.30 น. ภายหลังจากที่นายอาทร ผดุงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุน พัฒนาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าบางปะกง) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน จากนั้นตัวแทนของสำนักงานประมงจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อด้วยการให้โอวาทของประธานในพิธี ภายหลังจากพิธีเปิดสิ้นสุดลง ทีมวิทยากรของสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งบรรยากาศก็เป็น ไปอย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อน พิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนั้น นายพลากร บุญห่อ วิทยากรระดับ 7 แผนก ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้บรรยายให้ความรู้กับเยาวชน เกี่ยวกับ การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า ที่หมดอายุการใช้งาน รวมไปถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและประโยชน์ของกองทุนที่มีต่อชุมชน